תנאי שימוש

תנאי שימוש
תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים שבין אברו ישראל, באמצעות אתר האינטרנט www.ebru.co.il (ולהלן האתר/ חנות) לבין לקוחותיו (להלן הלקוח) בכפוף לכללי תקנון זה. לפי כך , על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה. וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
  1. הזמנת מוצר באתר ובטלפון
1.1 לרכישת המוצר או שירות באמצעות הטלפון או האתר, יש לבחור את המוצר, להוסיפו לעגלת הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לצורך התשלום ומשלוח המוצר. בקניה ראשונה יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית. יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים. 1.2 מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר/ שירות” ). 1.3 עם קבלת הזמנת המוצר באתר, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את “אברו ישראל” בשום אופן וצורה. 1.4 על מנת שנוכל לבצע את הזמנת המוצר, יש צורך שהמוצר ימצא במלאי האתר. במקרה והמוצר אזל מהמלאי תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון ובהתאם לכך תבוטל הזמנת המוצר החסר וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.
  1. תשלום
2.1 חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי (כאשר קיימת אפשרות לתשלומים בהתאם לגובה הקניה) רק לאחר שינתן אישור חברת כרטיסי האשראי. 2.2 היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח “אברו ישראל” ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על כך והזמנת המוצר תבוטל.
  1. אספקת המוצרים 
3.1 מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור הזמנת המוצר על ידי חברת כרטיסי האשראי. כאמור בסעיף 2.1 3.2 המוצר יסופק ללקוח לכתובת שמסר בעת הזמנת המוצר ובמועד המצוין בדף הבית, אלא אם נכתב אחרת באתר. “אברו ישראל” ו/ או מי מטעמה רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל הכרטיס ו/או הצגת ת.ז של בעל הכרטיס ו/ או חתימה. כתנאי למסירת המוצר. חתימת הלקוח תהווה אישור על קבלת המוצר, היה והמוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל סימן של נזק על החבילה, הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע באותה העת לשירות הלקוחות. 3.3 אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה בקרה על ידי “אברו ישראל” ובדקה כי תואמת את הזמנת הלקוח. במקרה בו לקוח התלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, יהיה עליו ליצור קשר באופן מידי עם שירות הלקוחות שיפעל לאיתור הבעיה. 3.4 במידה ובעת ביצוע הזמנת המוצר ימסרו פרטי זיהוי שגויים , לא נוכל להבטיח כי המוצרים יגיעו אלייך ובמקרה והמוצרים יחזרו אלינו יחויב הלקוח בדמי משלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים! הגשת פרטים כוזביים אסורה לחלוטין ומהווים עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז- 1977 או בכל דין. 3.5 מועדי אספקת המוצרים המצוינים בדף הבית מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 3.6 במכירה בתשלומים דמי המשלוח יצורפו לתשלום הראשון בגין המוצר. 3.7 “אברו ישראל” לא תהיה אחראית לכל איחור באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה (שביתות, מזג אויר סוער, מצב בטחוני וכדומה). 3.8 התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר “אברו ישראל”, ויחייב את הלקוח. 3.9 (א) “אברו ישראל” מספקת את המוצרים בישראל באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות חברת השליחויות דואר שליחים, בהתאם לטבלת אזור חלוקה ארצי . (ב) ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, מהמחסנים של “אברו ישראל” בעכו, בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר. 4 . ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח 4.1 הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. 4.2 ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים. 4.3 במידה והמוצר עומד בתנאי ההחזרה ,ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לאתר. החזר כספי/ זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם, פחות דמי המשלוח ובהפחתה של  5% או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. 4.4 ביטול הזמנת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא – לכתובת המחסן בעכו, על חשבונו.
  1. ביטול הזמנת מוצר על ידי “אברו ישראל”
5.1 אתר “אברו ישראל” שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבטל הזמנת מוצר בהתקיים התנאים הבאים: (א) במקרה בו נפלה או נמצאה כל טעות סופר בהגדרת המוצר, בפרטיו, במחיר או כל פרט בפרסום המוצר. (ב) במקרה שבוצעה עסקה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה. 5.2 “אברו ישראל” תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. 5.3 אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית “אברו ישראל” לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה הזמנת המוצר, כאמור, “אברו ישראל” לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
  1. מדיניות פרטיות
6.1 “אברו ישראל” לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. 6.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון. “אברו ישראל” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
  1. אחריות “אברו ישראל”
7.1 “אברו ישראל” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 8 . כללי 8.1 הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים ובתנאי שהלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יש לצרף את אישור האפוטרופוס בכתב. 8.2 “אברו ישראל” רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר ובטלפון בכל אחד מהמקרים הבאים: 8.2.1 הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 8.2.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון; 8.2.3 הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 8.2.4 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של אתר ו/או מי מטעמו. 8.3 עשויים להיות הבדלים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר “אברו ישראל”, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל וסטיות קלות במידות המוצרים. 8.4 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ושאו בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של “אברו ישראל” ואשר מופיעים באתר אלא בהסכמתה, בכתב ומראש. 8.5 כל המוצרים המופיעים באתר “אברו ישראל” כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. 8.6 “אברו ישראל” רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים באתר מעת לעת. 8.7 ניתן להפנות שאלות לגבי האתר בשירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני. 8.8 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בתל אביב בלבד. 8.9. ט. ל. ח

הירשמו לעידכונים